Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Maciejowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

działki nr 9340/2 gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1081 ha, obręb 0001 położonej w Suchej Beskidzkiej, która objęta jest KW KR1B/00064874/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Za cenę nie niższą niż 45 000,00

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania w tym ogłoszeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  20.11.2023 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI SUCHA BESKIDZKA >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24.11.2023 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 20.11.2023 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 20.11.2023r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.