Oferta sprzedaży nieruchomości - Trzebinia.

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Najborczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. Nieruchomości lokalowej, położonej w Trzebini przy ul. Lipcowej 42/6, objętej księgą wieczystą KR1C/00061698/6
  2. Udziału wynoszącego 652/10000 we współwłasności części wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu terenu, objętego księgą wieczystą KR1C/000056641

Za cenę nie niższą niż ¾ cena oszacowania tj. 84 750zł

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  27.12.2021 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI TRZEBINIA >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 30.12.2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 27.12.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 27.12.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.