Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

– prawa własności udziału 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, działki nr ewidencyjny 80/13, położonej w obrębie 0055 Nowa Huta, ul. Na Załęczu, gmina Miasto Kraków, powiat Miasto Kraków, woj. Małopolskie, o pow. 528m2, objętej księgą wieczystą KR1P/00339086/6

  
 Za cenę nie niższą niż  6 252,50zł. Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania w tym ogłoszeniu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży. Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  22.05.2024 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NOWA HUTA >< NIE OTWIERAĆ”. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 27.05.2024 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej.  Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 22.05.2024 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/ Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 22.05.2024 r. Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy:
513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.