Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Moniki Kwit osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 717 o pow. 0,0159ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki

Za cenę nie niższą niż 1/2 wartość oszacowania tj. 458,00zł.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

  • Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 748 o pow. 0,2283ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki

Za cenę nie niższą niż 1/2 wartość oszacowania tj. 23 064,00zł.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  03.06.2024 r. na adres:  Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ŁĄCZANY >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 06.06.2024 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie doradcy restrukturyzacyjnego najpóźniej do dnia 03.06.2024 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 03.06.2024 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.