Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Bogdana Chochorowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

– udziału 1/8 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, działka nr ew. 99/1 Obręb 0005 Podole Górowa o powierzchni 1,54 ha tj. 15.400 m2

– udziału 1/8 nieruchomości niezabudowanej (zadrzewionej), działka nr ew. 170 Obręb 0005 Podole Górowa o powierzchni 1,06 ha tj. 10.600 m2

– udziału 1/6 nieruchomości niezabudowanej (zadrzewionej), działka nr ew. 796 Obręb 0005 Podole Górowa o powierzchni 0,56 ha tj. 5.600 m2

KW NS1S/00014716/6 (działki nr ew. 99/1, 170), NS1S/00056853/4 (działka nr ew. 796) prowadzone przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 48 916,00

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  18.06.2024 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI Podole Górowa >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21.06.2024 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 18.06.2024 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 18.06.2024r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.