Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości FILIPOWICE (powiat krakowski)

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

– nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek położonych w obrębie 0006 Filipowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, działki o nr ew.:

1761, 1762, 1892, 1928, 1936, 1939, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945, 1948, 1950, 1953,1955, 1957, 1960, 1961, 1962 , 1964, 1967, 1975, 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2,2013, 2014, 2020, 2022, 2024, 2025, 2028/2, 2029/2, 2033, 2036/1, 2038, 2058/1, 2058/3, 2083, 2162, 2163, 2165, 2175, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2187, 2190, 2196, 2210, 2212, 2225/1, 2229/2, 2230, 2236, 2243, 2246, 2247, 2405, 5993, 6062

o powierzchni łącznej 18,1688ha

Dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgi wieczyste o numerach KR2K/00009449/9, KR2K/00047263/9, KR2K/00049486/2, KR2K/00048213/1, KR2K/00048317/0, KR2K/00051740/8, KR2K/00051741/5, KR2K/00050027/7, KR2K/00047205/5, KR2K/00047735/9

Za cenę nie niższą niż 75% wartość oszacowania tj. 1 152 585,75zł.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  29.11.2021 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI FILIPOWICE >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 29.11.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 29.11.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy:
513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.