Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Filipowice.

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

– nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek położonych w obrębie 0006 Filipowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, działki o nr ew.:

1716/2 ,1965 ,1990 ,2178 ,714 ,1263 ,1417 ,1421/1 ,1484/3 ,1540 ,1541 ,1607 ,1611/1 ,1612 ,1613 ,1617 ,1644 ,1658 ,1667 ,1668 ,1677 ,1678 ,1684 ,1691 ,1694 ,1701 ,1703 ,1704 ,1705 ,1708 ,1709 ,1710 ,1713 ,1716/1 ,1717 ,1727/3 ,1728 ,1736/2 ,1752

1761 ,1762 ,1892 ,1928 ,1936 ,1939 ,1940 ,1941 ,1943 ,1944 ,1945 ,1948 ,1950 ,1953 ,1955 ,1957 ,1960 ,1961 ,1962 ,1964 ,1967 ,1975 ,1978 ,1984 ,1985 ,1986 ,1987 ,1989 ,1991 ,2000 ,2002 ,2003 ,2004 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,2012/1 ,2012/2 ,2013 ,2014 ,2020 ,2022 ,2024 ,2025 , 2028/2,2029/2 ,2033 ,2036/1 ,2038 ,2058/1 ,2058/3 ,2083 ,2162

,2163 ,2165 ,2175 ,2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2187 ,2190 ,2196 ,2210 ,2212 ,2225/1 ,2229/2 ,2230 ,2236 ,2243 ,2246 ,2247 ,2405 ,5993 ,6062 o powierzchni łącznej 18,1688ha

KW KR2K/00009449/9, KR2K/00047263/9, KR2K/00049486/2, KR2K/00048213/1, KR2K/00048317/0, KR2K/00051740/8, KR2K/00051741/5, KR2K/00050027/7, KR2K/00047205/5, KR2K/00047735/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach

Za cenę nie niższą niż 50% wartość oszacowania tj. 768 390,50zł.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  28.03.2022 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI FILIPOWICE >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 31.03.2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Adwokackiej  adw. Łukasz Załuski ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 lok. 9, 31-110 Kraków

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 28.03.2022 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 28.03.2022 r. Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy:
513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com