INFORMACJA: PRZETARG OFERTOWY ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH

INFORMACJA : PRZETARG OFERTOWY ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

– nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0006 Modlnica, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie, adres Modlnica, ul. Częstochowska 166:

  1. Działki nr ew. 86/1 obręb 0006 Modlnica o pow. 0,34ha
  2. Działki nr ew. 86/2 obręb 0006 Modlnica o pow. 0,05ha
  3. Budynku mieszkalno-usługowego (niegdyś komora celna austriacka) o pow. użytkowej 323,66m2 zlokalizowana na działce nr ew. 86/1
  4. Budynku gospodarczego o pow. użytkowej 41,57m2 zlokalizowana na działce nr ew. 86/1

KW KR1P/00145917/4 działka nr ew. 86/1, KR1P/00250008/8 działka ew. 86/2 prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Za cenę nie niższą niż 600 000,00zł.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  22.08.2022 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI MODLNICA>< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 25.08.2022 r. o godz. 10:00 w  Kancelarii Adwokackiej  SPZR Law Office ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 lok. 9, 31-110 Kraków

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 22.08.2022 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 22.08.2022 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com