Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Łączany, gmina Brzeźnica

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Moniki Kwit osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 717 o pow. 0,0159ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki

Za cenę nie niższą niż ¾ wartość oszacowania tj. 687,00zł.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

  • Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 748 o pow. 0,2283ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki

Za cenę nie niższą niż ¾ wartość oszacowania tj. 34 596,00zł.

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  20.06.2022 r. na adres:  Kancelaria Notarialna Elżbieta Judasz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9c z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ŁĄCZANY >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 20.06.2022 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 20.06.2022 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.