Przetarg na nieruchomość gruntową niezabudowaną - Jastrzębia, gmin Lanckorona.

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Danuty Brózdy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 532/3 obręb 0002 Jastrzębia, gmina Lanckorona o powierzchni 0,0974 ha

Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 9 248,00zł

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania.

  • prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 530/1 obręb 0002 Jastrzębia, gmina Lanckorona o powierzchni 0,0110 ha

Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 2 211,00zł

Wadium  wynosi  10 % ceny wywołania

dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00043318/5;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia  15.11.2021 r. na adres:  Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI JASTRZĘBIA >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19.11.2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. 

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 15.11.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej https://bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 15.11.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.